نمایش فایل|بررسی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایران|

بررسی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایران,تحقیق درباره مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایرانبررسی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایران|41002589|rsi41002589|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایران را مشاهده می نمایید.

چکیده:

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة كسانی بودند كه مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فكری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذكور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فرانسه و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

واژگان كلیدی1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق3

پیشینه تحقیق4

روش جمع آوری اطلاعات7

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی9

گفتار اول:مفاهیم لغوی9

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی9

گفتار سوم :مفهوم قاضی11

بند اول :قاضی به معنای دادرس11

بند دوم :قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی12

گفتار چهارم:مسئولیت مدنی13

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی14

بند دوم :تقصیر شغلی15

بند سوم :معیار تقصیر شغلی15

مبحث دوم:تاریخچه موضوع16

مبحث سوم :مبنای مسئولیت مدنی قاضی17

گفتار اول : نظریه تقصیر 18

گفتار دوم : نظریه خطر20

فصل دوم:

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی(ایران،فرانسه ،ایتالیا)

مبحث اول :مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران24

گفتار اول :وجود ضرر25

گفتار دوم :وجود تقصیر27
گفتار سوم: مسئولیت ناشی ازتقصیر قاضی30

گفتار چهارم : مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطا32
گفتار پنجم :رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر35

گفتار ششم : داشتن سمت قضایی35

مبحث دوم:مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه36

گفتار اول : منابع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه37

بند اول :منابع قانونی 37

الف- قانون آئین دادرسی مدنی قدیم فرانسه 37
ب- قانون آئین دادرسی كیفری38

ج- قانون سازمان قضائی مصوب 20 دسامبر 2007 39

گفتار دوم:رویه قضایی40
گفتار سوم :شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه40

مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا42

گفتار اول :مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا42

گفتار دوم :مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا43

نتیجه گیری44

منابع و مراجع47


مطالب دیگر:
فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکیاصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)جزوه آمارحیاتی (قسمت اول)جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)جزوه جامعه شناسی پزشکیجزوه تکنولوژي آموزشیشیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمیشیمی معدنی رشته نانو شیمیریاضی عمومی رشته نانو شیمیمجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمیجزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمیجزوه انتقال جرم وعملیات واحدجزوه ریاضیات کاربردي و عددي( )2 رشته مهندسی شیمیجزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمیجزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیهرشته تغذیه جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیهجزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه